Chính sách cookies

Cookie Policy
Egis Pharmaceuticals PLC
Last modification: 15 January 2020

1.      Egis Gyógyszergyár Zrt. (H-1106 Budapest, Keresztúri út 30-38., +36 1 803-5555, mailbox@egis.hu, hộp thư về những vấn đề liên quan bảo mật dữ liệu: adatvedelem@egis.hu) (sau đây gọi tắt là 'Egis') sử dụng cookies trên trang web hu.egis.health của mình. Cookies là các tập tin lưu trữ thông tin trên trình duyệt web của người dùng. Thông báo này (“Thông Báo”) cung cấp thông tin về việc sử dụng cookies.

2.      Mục đích của việc sử dụng cookie là để nhận biết người dùng đã từng truy cập trang web trước đó hay để xác định phần nào của trang web là phổ biến nhất, phần nào người dùng đã truy cập và họ dành bao nhiêu thời gian ở đó. Bằng cách nhận biết điều này, trang web có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của người dùng và có thể cung cấp trải nghiệm người dùng đa dạng hơn. Với cookie, chúng tôi có thể đảm bảo rằng thông tin được hiển thị trong lần truy cập tiếp theo của người dùng sẽ áp dụng các cài đặt trước đó của người dùng.

3.      Egis có quyền đơn phương sửa đổi Thông báo này, và nếu cần xem xét các giới hạn liên quan được luật pháp quy định đối với các thông tin và các chủ thể dữ liệu chưa hết hạn. Thông báo này có thể được sửa đổi cụ thể nếu cần thiết do thay đổi luật pháp, thực thi bảo vệ dữ liệu của cơ quan chức năng, nhu cầu doanh nghiệp hoặc nhân viên, sử dụng cookie mới hoặc rủi ro an toàn mới được phát hiện. Theo yêu cầu, Egis sẽ gửi một bản sao của Thông báo hiện tại cho chủ thể dữ liệu.

4.      Người dùng có quyền thiết lập trình duyệt web của họ chấp nhận hoặc từ chối cookie hoặc yêu cầu thông báo nếu cookie được lưu trữ trên trình duyệt của họ. Tất cả các trình duyệt đều khác nhau, vì vậy chức năng Trợ giúp của họ có thể hỗ trợ trong việc sửa đổi cài đặt cookie. Để biết thêm thông tin liên quan đến thông tin và vô hiệu hóa cookie, vui lòng tham khảo trang web sau: http://www.youronlinechoices.com/hu/

5.       Các mục liên quan đến cookie trên các trình duyệt web được sử dụng thường xuyên nhất:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-browsing-history-and-cookies-firefox

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Thêm thông tin trên Google Cookies: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

6.      Cookies được Egis sử dụng trên trang web hu.egis.health liệt kê theo danh sách bên dưới. Ngoài ra, Egis ghi lại theo cách cho rằng người dùng đã chấp nhận Thông báo này.

Các loại cookies

1.      Cookies cần thiết cho hoạt động cơ bản
Những cookie này đảm bảo hoạt động thích hợp của trang web, tạo điều kiện cho việc sử dụng và thu thập thông tin về việc sử dụng trang web mà không cần xác định khách truy cập.
Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu là Điều 6 (1) f) tài liệu GDPR, lợi ích hợp pháp của Egis để đảm bảo hoạt động phù hợp của trang web.

2.      Cookie chức năng
Để nâng cao trải nghiệm người dùng, chúng tôi sử dụng cookie ghi lại việc sử dụng các chức năng nhất định của trang web, do đó cho phép người dùng có cùng cài đặt tại lần truy cập tiếp theo.
Căn cứ pháp lý để xử lý dữ liệu là Điều 6 (1) a) (sự đồng ý tự nguyện) được cấp bởi bạn khi bạn chấp nhận sử dụng cookie. Bằng cách thiết lập phù hợp trình duyệt của bạn, bạn có thể ngăn việc chấp nhận tự động và trình duyệt có thể cung cấp cho bạn lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối cookie mỗi lần.

3.      Cookies cho mục đích thống kê
Nhằm mục đích cung cấp dữ liệu thống kê về hiệu suất của trang web (như số lần tải trang, thời gian trung bình dành cho trang web) để thu thập dữ liệu cho nhà điều hành trang web về mô hình sử dụng trang web của người dùng. Các cookie này không xác định khách truy cập, thông tin được thu thập liên quan đến số lượng trang con được người dùng truy cập, độ dài của mỗi phiên, loại thông báo lỗi, v.v. Cookie cho mục đích thống kê sẽ tự động được đặt trên thiết bị của người dùng trong khi duyệt, và bạn có thể xóa các cookie như vậy trong cài đặt trình duyệt.
Căn cứ pháp lý để xử lý dữ liệu là Điều 6 (1) a) (sự đồng ý tự nguyện) được cấp bởi bạn khi bạn chấp nhận sử dụng cookie. Bằng cách thiết lập phù hợp trình duyệt của bạn, bạn có thể ngăn việc chấp nhận tự động và trình duyệt có thể cung cấp cho bạn lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối cookie mỗi lần truy cập website.

Cookies

1. “egissession”
Phân loại: Cookie cần thiết cho chức năng cơ bản
Xác định phiên truy cập trước của người dùng nếu trang web được tải lại nhằm đảm bảo hoạt động thích hợp của trang web.

Dữ liệu xử lý: định danh phiên truy cập.
 Cookie được lưu trữ trên trang web cho đến khi người dùng rời khỏi trang web hoặc đóng trình duyệt.

2. “tz”
Phân loại: Cookie cần thiết cho chức năng cơ bản
Xác định múi giờ. Xác định vị trí ở cấp đô thị, chẳng hạn như Châu Âu / Budapest.Thông tin cần thiết cho dịch vụ nội dung ở cấp khu vực.

Dữ liệu xử lý: múi giờ, địa điểm ở cấp đô thị
3 năm từ lúc truy cập lần đầu


3. “egis_webiste_gdpr_accepted”
Phân loại: Cookie cần thiết cho chức năng cơ bản
Kiểm tra xem các quy tắc GDPR có được chấp nhận. Nếu người dùng truy cập trang web lần đầu tiên, họ phải chấp nhận các điều khoản xử lý dữ liệu cookie. Cookie này sẽ lưu trữ dữ liệu liên quan đến thực tế cho dù người dùng truy cập trang web có chấp nhận các điều khoản xử lý dữ liệu hay không, vì vậy nó không đặt câu hỏi tương tự cho lần truy cập tiếp theo.

Dữ liệu xử lý: thực tế cho dù người dùng có chấp nhận các điều khoản hay không
Dài hạn

4. “video-muted”
Phân loại: Cookie chức năng
Cài đặt trình phát video. Với cookie này, trình phát video sẽ ghi nhớ nếu người dùng muốn tắt tiếng khi xem video.

Dữ liệu xử lý: lựa chọn cài đặt.
Cookie được lưu trữ trên trang web cho đến khi người dùng rời khỏi trang web hoặc đóng trình duyệt


5. “video-volume”
Phân loại: Cookie chức năng
Cài đặt trình phát video. Với cookie này, trình phát video ghi nhớ âm lượng mà người dùng muốn xem video.

Dữ liệu đã xử lý: lựa chọn cài đặt.
Cookie được lưu trữ trên trang web cho đến khi người dùng rời khỏi trang web hoặc đóng trình duyệt


6. “_ga”
Phân loại: Cookie cho mục đích thống kê
Cookie Google Analytics. Cookie cần thiết cho việc xử lý số liệu thống kê về số lượt truy cập.

Để biết thêm thông tin: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
02 năm từ lúc truy cập lần đầu


7. “gid”
Phân loại: Cookie cho mục đích thống kê

Cookie Google Analytics. Cookie cần thiết cho việc xử lý số liệu thống kê về số lượt truy cập.

Để biết thêm thông tin: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
Cookie được lưu trữ trên trang web cho đến khi người dùng rời khỏi trang web hoặc đóng trình duyệt


8. “_gat_gtag_N”
Phân loại: Cookie cho mục đích thống kê
Cookie Google Analytics. Cookie cần thiết cho việc xử lý số liệu thống kê về số lượt truy cập.

Để biết thêm thông tin: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
Cookie được lưu trữ trên trang web cho đến khi người dùng rời khỏi trang web hoặc đóng trình duyệt

WarningTrình duyệt của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn! Chrome || Firefox