Xác nhận nội dung

Trang web được vận hành và dữ liệu thu thập được xử lý bởi Egis Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. Cg. 01-10-041762, được đăng ký bởi Company Registry Court of Budapest, Capital Regional Court.)

Trụ sở chính của công ty

Địa chỉ: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

Địa chỉ bưu điện: 1475 Budapest 10 Pf. 100

Điện thoại: +36 1 803-5555

Fax: +36 1 803-5529

Email: mailbox@egis.hu

* Một số video và hình ảnh trên trang web chỉ nhằm mục đích minh họa vì vậy có thể khác với quy trình sản xuất thực tế .

WarningTrình duyệt của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn! Chrome || Firefox